Aktualności

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14


​Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pewnej kategorii pojazdów.

 

Na kanwie sprawy I KZp 29/13 postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w przedmiocie "Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony z wyłączeniem pewnej ich kategorii stoi w sprzeczności z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. ze zm., a jeżeli taj to czy ustawa ta wyklucza możliwość orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pewnej ich kategorii, a nadto czy organy administracji, z uwagi na treść przepisów ustawy o kierujących pojazdami, uprawnione są do ingerencji w treść prawomocnego wyroku karnego w zakresie prawomocnie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pewnej ich kategorii?"

Mimo odmowy podjęcia uchwały w powyższym zakresie, wskazówki co do interpretacji przepisów Sąd Najwyższy umieścił w treśći uzasadnienia postanowienia. "Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, określając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy i dopiero to orzeczenie sądu stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie przez właściwy organ administracji. Organ ten nie może przy tym rozszerzyć ani zawęzić orzeczonego przez sąd zakazu. Orzeczenie przez Sąd środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju nie narusza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

 

 

 

 

 

Informujemy, że zmianie uległa siedziba główna Kancelarii.

Aktualny adres to ul. Ks. Piotra Ściegiennego 5/1, 70 - 352 Szczecin.

W związku z powyższym i dokonywanymi zmianami w zakresie obsługi teleinformatycznej do 7 lutego może byc problem z kontaktem z Kancelarią za pośrednictwem numeru stacjonarnego. Prosimy o kontakt na nr tel. kom. 792 354 943. Jednocześnie wskazujemy, że adres filii Kancelarii w Goleniowie pozostaje bez zmian. lineH

Definicja osoby faktycznie pozostającej we wspólnym pożyciu z najemcą.
Uchwałą z dnia 28 listopada 2012 r. (sygn. akt III CZP 65/12) Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię wskazanej w art. 691 par.§ 1 kc przesłanki faktycznego wspólnego pożycia osób pozostających w nieformalnych związkach partnerskich z osobami tej samej płci. Zgodnie z przedmiotową uchwałą "Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą - w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. - jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej płci." 

lineH

Informacja na temat dyżurów. 
Uprzejmie informujemy, że dyżury adw. Marty Madej w dniach 11.05.2012 r. (Filia w Goleniowie), 15.05.2012 r. (Kancelaia w Szczecinie) zostają odwołane. 

lineH

13.02.2012 r. - 19.02.2012 r. Kancelaria nieczynna.
Uprzejmie informuję, że w okresie od dnia 13.02.2012 r. do dnia 19.02.2012 r. Kancelaria, z uwagi na przerwę urlopową, jest nieczynna. W sprawach pilnych proszę o kontakt na numer telefonu komórkowego.

lineH

Dyżur w Filii Kancelarii Adwokackiej w Goleniowie.
Uprzejmie informujemy, że dyżur adw. Marty Madej w Filii Kancelarii Adwokackiej w Goleniowie odbędzie się wyjątkowo w dniu 01.12.2011 r. w godzinach od 13.30 do 15.30 zamiast 02.12.2011 r. 

lineH

Filia Kancelarii Adwokackiej w Goleniowie - czynna od 4 października 2011 r.
Wychodząc na przeciw Państwa potrzebą z dniem 4 października 2011 r. w Goleniowie zostaje otwarta filia Kancelarii Adwokackiej adwokat Marty Madej. Obsługa prawna na rzecz mieszkańców Goleniowa i okolicznych miejscowości będzie prowadzona wspólnie z adw. Martyną Maciejewską - Przyłucką. Naszym zdaniem ta forma współpracy pozwoli na szerokie służenie pomocą prawną zarówno w sprawach indywidualnych jak i przy stałej obsłudze prawnej firm z Goleniowa i okolic. Adres filii Kancelarii Adwokackiej w Goleniowie: ul.Konstytucji 3 maja 30 pok. 4 (II piętro) 72 - 100 Goleniów tel. 792 - 354 - 943 

lineH

Filia Kancelarii Adwokackiej w Goleniowie - wkrótce otwarcie.
Informujemy, że z początkiem października zacznie funkcjonować w Goleniowie filia Kancelarii Adwokackiej adw. Marta Madej. Szegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia oraz adresu zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

lineH

14.09.2011 r. - 18.09.2011 r. Kancelaria nieczynna.
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przerwę urlopową Kancelaria Adwokacka jest nieczynna w dniach od 14 do 18 września 2011 r. W sprawach pilnych proszę się kontaktować na numer komórkowy.

lineH

Środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody a umowa ubezieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Uchwałą z dnia 13 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, może domagać się od ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego (sygn. akt III CZP 31/11).

lineH

Zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni.
Wyrokiem z dnia 5 lipca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 114 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego w zakresie, w jakim wyłącza objęcie ochroną na zasadach szczególnych pracowników posiadających prawomocne orzeczenie stwierdzające nabycie uprawnień do emerytury, którzy ukończyli 65 rok życia w stosunku do mężczyzn i 60 rok życia w stosunku do kobiet, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Trybunał uznał zakwestionowany przepis za prowadzący do nierówności i dyskryminacji pracowników z punktu widzenia wieku. 

lineH

24.06.2011 r. - Kancelaria nieczynna.
Informujemy, że w dniu 24 czerwca (piątek) Kancelaria Adwokacka jest nieczynna.

lineH

4 czerwca 2011 r. - Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich
Uprzejmie informujemy, że dnia 4 czerwca 2011 r. (sobota) przewidziana jest kolejna Ogólnopolska Akacja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W związku z powyższym adw. Marta Madej będzie udzielać w tym dniu bezpłatnych porad w godzinach od 9.00 do 12.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

lineH

Uchwała organów spółdzielni a prawo do skargi kasasyjnej.
Uchwałą z dnia 10 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 126/10) Sąd Najwyższy uznał, iż sprawa o uchylenie, ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie nieważności uchwały organów spółdzielni jest sprawą o prawa niemajątkowe, w której skarga kasacyjna jest dopuszczalna (art. 3981 § 1 w związku z art. 3982 § 1 k.p.c.), jeżeli przedmiotem zaskarżonej uchwały są prawa lub obowiązki o charakterze niemajątkowym. Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej. 

lineH

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W dniu 23 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 oraz w związku z art. 2 Konstytucji. Według Trybunału pozbawienie osób pełnoletnich kontynuujących naukę i posiadających własne dziecko prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego właśnie z uwagi na fakt posiadania dziecka jest niezgodne z Konstytucją - narusza zasadę równości wobec prawa i jest niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej. Wyrok Trybunału wszedł w życie w dniu 6 grudnia 2010 r. i od tej daty art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy alimentacyjnej utracił moc obowiązującą.

lineH

m  MOTYWACJA
Zmotywowany zespół w codziennej pracy kompleksowo wykonuje powierzone sprawy wszystkich interesnatów. Ukierunkownie na cel pozwala osiągnąć stawiane przez klientów wymagania. 
lineH
w WIEDZA
Adwokat Marta Madej-Wierzbicka ukończyła Prawo na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie kontynuowała naukę i zyskiwała niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia profesjonalnych usług prawnych na aplikacji odbywanej w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.
lineH
f FACEBOOK
Serdecznie zapraszam do śledzenia naszego facebook-a. Znajdą Państwo na nim najnowsze informcje o najważniejszych zmianach w przepisach oraz porady, które przydadzą się w rozwiązaniu spornych sytuacji.
lineH
a

AKTUALNOŚCI
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pewnej kategorii pojazdów.

Ryczałt za nocleg dla kierowców samochodów ciężarowych - najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego z 12.06.2014 r.

Kancelaria Adwokacka:                           Filia Kancelarii w Goleniowie:                               Szybkie menu:         
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 5/1   ul. Maszewska 3 (przy Goleniowskiej Fabryce Mebli)
  arrow2 Strona główna arrow2 Filia w Goleniowie
70-352 Szczecin   72-100 Goleniów   arrow2 O kancelarii arrow2 Kontakt
tel./faks (91) 820 19 15   tel. kom. 792 354 943   arrow2 Usługi arrow2  Rozwody
tel. kom. 792 354 943   kancelaria@adwokat-madej.pl   arrow2 Aktualności arrow2 Odszkodowania
kancelaria@adwokat-madej.pl         arrow2 Porady on-line arrow2 Sprawy Spadkowe
arrow2 Upadłość konsumencka arrow2 Alimenty Szczecin

Copyright © Progress Systemy Informatyczne, Szczecin 2013